مرکز آموزش زیست و مشاوره

مرکز آموزش و مشاوره طاها

پکیج مشاوره ای

پکیج just do

 • تماس تلفنی یک بار در هفته
 • پیگیری مداوم و مستمر ۱ مرتبه روزانه
 • برنامه روزانه,ماهیانه
 • دفتر برنامه ریزی شخصی سازی شده
 • اصول روش های مطالعه
قیمت ماهیانه:400000تومان
قیمت سالیانه:4000000 تومان

پکیج we can

 • تماس تلفنی دو بار در هفته
 • پیگیری مداوم و مستمر روزانه
 • برنامه روزانه،هفتگی و ماهیانه
 • دفتر برنامه ریزی شخصی سازی شده
 • اصول روش های مطالعه
 • برنامه تغذیه ای
 • ازمون هفتگی
 • تحلیل هفتگی عملکرد
قیمت ماهیانه:1000000تومان
قیمت سالیانه:۷۰۰۰۰۰۰ تومان

«پکیج Gladiator »

 • تماس تلفنی دو بار در هفته
 • پیگیری مداوم و مستمر ۲ مرتبه روزانه
 • برنامه روزانه،هفتگی و ماهیانه
 • دفتر برنامه ریزی شخصی سازی شده
 • اصول روش های مطالعه
 • برنامه تغذیه ای
 • برنامه خواب و ورزشی
 • ازمون هفتگی
 • تحلیل هفتگی عملکرد
قیمت ماهیانه:1000000تومان
قیمت سالیانه:۷۰۰۰۰۰۰ تومان